Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie
84-240 Reda, ul. Rekowska 36 2.

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować mailowo: kaminski.iod@gmail.com

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków szkoły w związku z realizowaniem przez nią celów statutowych jako placówki edukacyjnej, na podstawie przede wszystkim:
 • Prawo oświatowe;
 • Karta Nauczyciela;
 • ustawa o systemie oświaty;
 • ustawa o systemie informacji oświatowej;
 • ustawa o finansowaniu zadań oświatowych;
 • rozporządzenia do ww. ustaw;
 • innego obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Odbiorcą danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa,
 3. Dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
 4. Zgodnie z RODO osobom, których dane są przetwarzane przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).