Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Redzie na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),  Rozporządzenie MEN z 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610), Uchwała nr XXVII/291/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda, Zarządzenie Nr OK.6.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola oraz do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Reda, Zarządzenie Nr OK.1.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.

Informacje ogólne

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane są:

 • dzieci 6 letnie (urodzone w 2013 roku), które obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat,
 • dzieci 5 letnie (urodzone w 2014 roku) i 4 letnie (urodzone w 2015 roku) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w wymiarze co najmniej 5 godzin dziennie, w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Burmistrz Miasta Redy, wskaże rodzicom inny oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub przedszkole, które przyjmie dziecko
 • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

W roku szkolnym 2019/2020 we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda będą funkcjonowały oddziały przedszkolne dla dzieci 6 letnich, w których realizowane będzie roczne przygotowanie przedszkolne.

Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) dla młodszych dzieci uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci przyjętych w rekrutacji. Dodatkowe oddziały przedszkolne planuje się utworzyć w: Szkole Podstawowej nr 2 i w Szkole Podstawowej nr 3 (dla dzieci 5-letnich) i w Szkole Podstawowej nr 4 (dla dzieci 4 i 5–letnich). Na chwilę obecną nie planuje się utworzenia oddziału przedszkolnego w szkole dla dzieci 3-letnich.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 jest prowadzone w terminach określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Redy nr OK.1.2019 z dnia 23 stycznia 2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Zasady przyjęć

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych biorą udział dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Reda. Rodzic/prawny opiekun dziecka zamieszkałego poza Redą może ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych.    Uwaga: Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców/prawnych opiekunów albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).
 2. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przyjętych do danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata. We wniosku należy wskazać kolejność wybranych oddziałów przedszkolnych w szkołach lub przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych. Szkoła z oddziałem przedszkolnym umieszczona na pierwszym miejscu jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. Niezależnie od liczby wybranych szkół lub przedszkoli, rodzic/prawny opiekun składa wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole lub w przedszkolu pierwszego wyboru.
 4. Do wniosku rodzic/prawny opiekun dołącza określone w art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i w § 2 Uchwały nr XXVII/291/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 22 lutego 2017 r oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych i kryteriów organu prowadzącego.
 5. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)
 6. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 3, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Burmistrza Miasta Redy o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. W tym celu korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach. Ponadto może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)
 8. O wynikach weryfikacji oświadczeń Burmistrz informuje Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
 9. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów komisja ustala kolejność przyjęć:

  a. w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

  b. w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu oddział przedszkolny w szkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria organu prowadzącego określone w § 1 Uchwały nr XXVII/291/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 22 lutego 2017 r.

 10. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału przedszkolnego w szkole.
 11. Rodzic/prawny opiekun kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia w oddziale przedszkolnym potwierdza wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 12. Komisja rekrutacyjna:

  a. przyjmuje kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzic/prawny opiekun potwierdził wolę zapisu,

  b. podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego w szkole.

 13. Rodzic/prawny opiekun kandydata, który nie został przyjęty do oddziału przedszkolnego w szkole, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica/prawnego opiekuna z wnioskiem.
 14. Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Załączniki do pobrania: 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Kryteria ustawowe rekrutacji oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Kryteria rekrutacji organu prowadzącego oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:

Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej  szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny

Oświadczenie o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w trybie dziennym lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o zamiarze kontynuacji w następnym roku szkolnym wychowania przedszkolnego lub realizacji obowiązku szkolnego w danej szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny.