Rada Rodziców

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie

Dane kontaktowe:

e-mail RR: rada.rodzicow@sp5reda.pl

 

Działalność Rady Rodziców:

 1. Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. Uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
 3. Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora.
 4. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
 5. Opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację,
  w szczególności organizację harcerską.
 6. Opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli, w związku z ubieganiem się przez nich o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.
 7. Występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy dyrektora i nauczycieli.
 8. Wybór przedstawicieli rodziców do rady szkoły, komisji oraz innych organów, których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów danej szkoły.
 9. Wybór przedstawicieli rady do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
 10. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności/finansowego rady.
 11. Uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców.
 12. Podejmowanie decyzji o sposobach wydatkowania zebranych funduszy, które przeznaczone będą między innymi na:
  • Zakup słodkości dla wszystkich uczniów na Mikołajki,
  • Wsparcie finansowe organizacji Wigilii Seniora,
  • Wsparcie finansowe organizacji imprez szkolnych min.: balu karnawałowego, balu ósmoklasistów,
  • Zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych,
  • Wsparcie akcji charytatywnych poprzez ufundowanie nagród dla klas najbardziej aktywnych.

 

 REGULAMIN RADY RODZICÓW – tutaj

Skład Zarządu Rady Rodziców

w roku szkolnym 2023/2024

 

Maria Kiedrowska

Przewodniczący Rady Rodziców

Monika Paszke

Sekretarz Rady Rodziców

Agnieszka Komorowska

Skarbnik Rady Rodziców

 

Protokoły posiedzeń Rady Rodziców 2023/2024:

PROTOKÓŁ 1, 2

PROTOKÓŁ 3

PROTOKÓŁ 4

Protokoły posiedzeń Rady Rodziców 2022/2023:

PROTOKÓŁ 1

PROTOKÓŁ 2

PROTOKÓŁ 3

PROTOKÓŁ 4

PROTOKÓŁ 5

PROTOKÓŁ 6 

PROTOKÓŁ 7

 

Protokoły posiedzeń Rady Rodziców 2021/2022:

 

Protokół nr 1

Protokół nr 2

Protokół nr 3

Protokół nr 4