Rekrutacja do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35), Uchwała nr XXVII/291/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda, Zarządzenie Nr OK.5.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Reda, Zarządzenie Nr OK.7.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.

I. Etapy postępowania rekrutacyjnego

 1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci zamieszkałena obszarze Gminy Miasto Reda urodzone w 2011 roku.
 2. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie w kolejnym roku szkolnym zobowiązani są złożyć Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie, która stanowi Załącznik nr 1.
 3. Zgłoszenia do oddziału przedszkolnego zobowiązani są dokonać w sekretariacie szkoły rodzice lub prawni opiekunowie dziecka na formularzu Wniosku o przyjcie do oddziału przedszkolnego, którego wzór określono w Załączniku nr 2, za okazaniem własnego dowodu osobistego oraz aktu urodzenia dziecka.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Miasto Reda, niż liczba miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego.
 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie.
 6. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego komisja bierze pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, tj.:
  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość i za każde można uzyskać 0 lub 1 pkt.

 1. Jeśli po tym etapie postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami bądź kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego. W drugim etapie rekrutacji komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę następujące kryteria:
  • Kandydat objęty rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym oraz kandydat, któremu gmina jest zobowiązana zapewnić na mocy odrębnych przepisów miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego – 10 punktów;
  • Kandydat, który zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej w której funkcjonuje oddział przedszkolny – 7 punktów;
  • Kandydat, którego rodzeństwo kształci się już w danej szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny – 5 punktów;
  • Kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko pracuje lub uczy się w trybie dziennym lub prowadzi działalność gospodarczą lub prowadzi gospodarstwo rolne – 5 punktów;
  • Kandydat, który będzie kontynuował w następnym roku szkolnym wychowanie przedszkolne lub realizował obowiązek szkolny w danej szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny – 3 punkty.
 2. Jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, komisja rekrutacyjna  rozpatruje wnioski kandydatów zamieszkałych poza terenem Gminy Miasto Reda. Jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z pkt  5 i I.6 niniejszej procedury.

II. Rozpatrywanie wniosków w pracach komisji rekrutacyjnej

 1. W pierwszym etapie rekrutacji komisja weryfikuje złożone wnioski oraz deklaracje rodziców o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej – przeprowadzając wstępną kwalifikację.
 2. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły.
 3. W terminie do 7 dni od opublikowania listy dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego, rodzice dzieci mają obowiązek potwierdzenia wyboru miejsca realizowania obowiązku przygotowania przedszkolnego. Potwierdzenia należy dokonać pisemnie. Brak potwierdzenia oznacza rezygnację z miejsca w oddziale przedszkolnym.
 4. Komisja sporządza listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani, potwierdzili wybór miejsca realizowania obowiązku przygotowania przedszkolnego w wymaganym terminie oraz złożyli wymagane z wnioskiem dokumenty.
 5. Komisja rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów, iloma wolnymi miejscami dysponuje oddział przedszkolny, zachowując kolejność stosowania kryteriów określonych w punktach I.5 i I.6 niniejszego regulaminu i wagę ustalonych punktów za spełnianie ich.
 6. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły.
 7. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w pkt. II.6 określony jest w formie adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

III. Terminy postępowania rekrutacyjnego

 1. od  6 do 8 marca – składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na kolejny rok szkolny przez rodziców/opiekunów prawnych  dzieci przyjętych w poprzednich latach szkolnych;
 2. od 9 do 28 marca – składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 3. od 29 do 31 marca – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 4. 13 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 5. od 19 do 26 kwietnia – potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
 6. 28 kwietnia podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego.

IV. Terminy postępowania uzupełniającego

 1. od 8 do 12 maja – składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 2. od 15 do 17 maja – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 3. 19 maja – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 4. od 22 do 26 maja – potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
 5. 31 maja podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego z uwzględnieniem dzieci spoza Gminy Miasto Reda.

V. Warunki i dokumenty potwierdzające spełnianie ustalonych kryteriów

 1. Zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie potwierdzającymi kryteria, o których mowa w pkt I.6 są odpowiednio:
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866).
 2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 3. Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie potwierdzającymi kryteria dodatkowe, o których mowa w punkcie I.7 niniejszej procedury są oświadczenia rodziców, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia:
  • oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania dziecka;
  • oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny;
  • oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w trybie dziennym lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego oraz oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko o samotnym wychowywaniu dziecka.
  • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o zamiarze kontynuacji w następnym roku szkolnym wychowania przedszkolnego lub realizacji obowiązku szkolnego w danej szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny.
 4. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie tych okoliczności.
 6. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, burmistrz korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j .t . Dz. U. z 2013 r. poz.1456).

ZAŁĄCZNIKI do pobrania:

 1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
 2. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
 3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
 5. Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka
 6. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły
 7. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w trybie dziennym lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego
 8. Oświadczenie o zamiarze kontynuacji w następnym roku szkolnym wychowania przedszkolnego lub realizacji obowiązku szkolnego w danej szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny