Program profilaktyki

SZKOLNY  PROGRAM  PROFILAKTYKI  W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR 5 W  REDZIE

NA ROK SZKOLNY 2016/17

 

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie
z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
a także ograniczanie i likwidowanie czynników, które blokują ten rozwój
i zaburzają zdrowy styl życia.

 

Cele profilaktyki:

 

 1. Nabywanie przez uczniów ważnych umiejętności psychospołecznych (osobistych i społecznych).
 2. Dostarczanie uczniom informacji na temat zagrożeń związanych
  z korzystaniem z mediów oraz towarzyszących zażywaniu substancji zmieniających świadomość.
 3. Promowanie zdrowego stylu życia.

 

Spodziewane efekty:

 

 • Uczeń wykazuje kreatywną postawę wobec rozwiązywania problemów.
 • Umie efektywnie porozumiewać się w grupie.
 • Potrafi podejmować decyzje.
 • Stosuje zdobytą wiedzę w praktyce.
 • Umie opanować negatywne uczucia i wyrażać emocje
  bez używania agresji.
 • Potrafi oprzeć się naciskom grupy.
 • Wie, jak należy bezpiecznie korzystać z komputera i Internetu.
 • Wie jakie skutki wywołują substancje psychoaktywne.
 • Jest krytyczny wobec mediów.
 • Preferuje korzystne dla zdrowia formy spędzania czasu wolnego.

 

 

 

 

 

 

Lp.

      Zadania

    Sposób realizacji

  Realizatorzy

 

1.

 

Budowanie poczucia własnej wartości

 

 • Warsztaty zajęciowe z udziałem pedagoga;
 • Karty samooceny;
 • Pogadanki z  elementami dyskusji;
 • Indywidualne rozmowy z uczniami;
 • Udział uczniów w konkursach, zawodach;
 • Wystawy prac uczniów;
 • Możliwość wyboru zadań i ćwiczeń w czasie lekcji;
 • Nagrody i pochwały udzielane uczniom  przez nauczycieli;
 • Dobór celów nauczania i prowadzenie zajęć
  w taki sposób, aby wszyscy uczniowie mogli odnieść sukces;
 • Dzielenie się z rodzicami pozytywnymi uwagami o dzieciach;
 • Okazywanie zainteresowania, poznanie szczególnych umiejętności każdego ucznia;
 • Zwracanie się do wszystkich dzieci
  po imieniu.

 

 

 • wychowawcy
 • pedagog
 • psycholog
 • nauczyciele przedmiotów
 • pozostali pracownicy szkoły
 

2.

 

Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji
i rozwiązywania problemów

 

 

 • Trening zachowań asertywnych;
 • Filmy, spektakle, literatura;
 • Drama;
 • Pogadanki z elementami dyskusji;
 • Indywidualne rozmowy z uczniami.
 

 • wychowawcy
 • pedagog
 • psycholog
 • policja
 • nauczyciel języka polskiego
 

3.

 

Wyrabianie nawyków bezpiecznych zachowań
w szkole
i poza nią

 

 • Zaznajomienie uczniów z budynkiem szkolnym i najbliższą okolicą.
 • Prace plastyczne;
 • Pogadanki na temat niebezpiecznych zabaw
  i ryzykownych zachowań;
 • Film edukacyjny.

 

 

 • wychowawca klasy I
 • wychowawcy klas I-III
 • policja
 • wychowawcy klas IV- VI
 • pedagog
 • psycholog

 

 

4.

 

 

Radzenie sobie
z własną złością
i agresją

 

 • Warsztaty poświęcone wyrażaniu uczuć;
 • Pogadanki z elementami dyskusji;
 • Indywidualne rozmowy z uczniami;
 • Zwracanie uwagi na zachowanie dzieci w czasie lekcji i na przerwach;
 • Spektakle;
 • Poszukiwanie nie agresywnych metod rozwiązywania konfliktów;
 • Współpraca z rodzicami;
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

 

 

 • Pedagog
 • psycholog
 • wychowawcy
 • nauczyciele przedmiotów
 

5.

 

Kształtowanie świadomych postaw wobec zagrożeń
i problemów współczesnego świata

 

 • Pogadanki na temat bezpiecznego korzystania
  z urządzeń w gospodarstwie domowym;
 • Uczulenie uczniów na zachowywanie bezpieczeństwa w kontaktach
  z nieznajomymi;
 • Spektakle;
 • Zajęcia warsztatowe z udziałem pedagoga.
 

 • wychowawcy
 • pedagog
 • psycholog
 • nauczyciel techniki
 • przyrody,
  języka polskiego
 • opiekun samorządu uczniowskiego
 

6.

 

Uświadomienie skutków palenia papierosów
i zażywania substancji zmieniających świadomość

 

 

 • Ankiety;
 • Filmy i spektakle dotyczące uzależnień;
 • Pogadanki z elementami dyskusji;
 • Współpraca z policją;
 • Wykorzystanie programów profilaktycznych;
 • Informowanie o formach pomocy osobom uzależnionym.

 

 

 • Pedagog
 • psycholog
 • wychowawcy
 • nauczyciel przyrody
 

7.

 

Przeciwdziałanie negatywnym wpływom mediów

 

 • Pogadanki z elementami dyskusji;
 • Kształcenie umiejętności dokonywania wyboru odpowiednich programów, filmów, gier komputerowych;
 • Wdrażanie do dobrego i sprzyjającego zdrowiu organizowania zajęć w czasie wolnym;
 • Kształcenie umiejętności krytycznej oceny treści reklam;
 • Uświadamianie dzieciom różnicy między rzeczywistością kreowaną a realnym życiem.

 

 

 

 

 

 

 

 • nauczyciel języka polskiego
 • wychowawcy
 

8.

 

Pomoc
w przezwyciężaniu trudności
w nauce szkolnej

 

 • Kierowanie dzieci na badania psychologiczno-pedagogiczne;
 • Realizowanie zaleceń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej;
 • Organizowanie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, wyrównawczych
  i logopedycznych;
 • Indywidualna pomoc uczniom
  ze strony nauczyciela przedmiotu;
 • Informowanie rodziców o kłopotach w nauce dziecka;
 • Współpraca z pedagogiem szkolnym.

 

 

 • wychowawcy
 • nauczyciele przedmiotów
 • pedagog
 

9.

 

Dostarczanie pozytywnych wzorców zachowań
i propagowanie zdrowego
stylu życia

 

 • Udział dzieci w zajęciach pozalekcyjnych;
 • Organizowanie wspólnych wyjść, wyjazdów
  do kina, teatru i na wystawy;
 • Udział w imprezach sportowych
  na terenie szkoły i poza nią;
 • Organizowanie w szkole uroczystości
  i imprez o charakterze środowiskowym
  np. Wigilia Seniora;
 • Kierowanie uczniów na zajęcia
  do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej;
 • Pogadanki z elementami dyskusji dotyczące zdrowego stylu życia;
 • Prace plastyczne, gazetki szkolne promujące zdrowie.

 

 

 • wychowawcy
 • nauczyciele przedmiotów
 • wychowawcy świetlicy
 • dyrektor szkoły
 

10.

 

Prowadzenie zajęć z dziećmi
z rodzin dysfunkcyjnych
w ramach świetlicy opiekuńczo-wychowawczej

 

 

 • Gry i zabawy grupowe;
 • Zajęcia w kręgu;
 • Wykorzystanie dramy;
 • Zajęcia plastyczne;
 • Zajęcia teatralne;
 • Zajęcia prowadzone metodą Paula Dennisona;
 • Organizowanie wyjść  i wyjazdów;
 • Pomoc w odrabianiu lekcji.
 

 • wychowawcy świetlicy
 

11.

 

Pedagogizacja rodziców

 

 • Indywidualne konsultacje;
 • Udzielanie informacji o adresach
  i telefonach osób i instytucji zajmujących się problemami dzieci lub problemami uzależnień.

 

 

 • wychowawcy
 • pedagog szkolny

 

 

„Żyjemy w Bożym świecie”, klasa I

Wydawnictwo Jedność

AZ-11-01/12-KI-1/12