Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

Lp. Tematyka IV-VIII I-III
1 Wybór rady rodziców, organizacja roku szkolnego (spotkanie w klasach). 09.09.2021r 08.09.2021r
2 Informacja o bieżących postępach w nauce i zachowaniu (konsultacje). 28.10.2021r 29.10.2021r
3 Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych, informacje o bieżących postępach w nauce i zachowaniu, sprawy klasowe (konsultacje). 15.12.2021r 16.12.2021r
4 Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych, bieżących ocenach, sprawach klasowych (spotkanie w klasach). 19.01.2022r 20.01.2022r
5 Informacja o bieżących postępach w nauce i zachowaniu (konsultacje). 30.03.2022r 31.03.2022r
6 Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych, informacje o bieżących postępach w nauce i zachowaniu, sprawy klasowe (konsultacje). 18.05.2022r 19.05.2022r

• Jeśli sytuacja epidemiologiczna zwiazaną z COVID-19 ulegnie zmianie to formy spotkań dostosujemy do danej sytuacji jako konsultacje (online, kontakt telefoniczny, e-dziennik) lub spotkania indywidualne.

Terminy zebrań z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego w zakładce zerówka.