Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

Lp. Tematyka IV-VIII I-III
1 Wybór rady rodziców, organizacja roku szkolnego, zapoznanie z przedmiotowymi systemami oceniania oraz wymaganiami na poszczególne oceny. 11.09.2019 12.09.2019
2 Informacja o bieżących postępach w nauce i zachowaniu. 29.10.2019 30.10.2019
3 Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych; informacje o bieżących postępach w nauce i zachowaniu. 04.12.2019 05.12.2019
4 Podanie rodzicom ocen śródrocznych. 12.02.2020 13.02.2020
5 Informacja o bieżących postępach w nauce i zachowaniu. 25.03.2020 26.03.2020
6 Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych; informacje o bieżących postępach w nauce i zachowaniu. 13.05.2020 14.05.2020

Spotkania rozpoczynają się o godzinie 17.00.

Terminy zebrań z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego w zakładce Zerówka.