Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35), Rozporządzenie MEN z 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610), Uchwała nr XXVII/292/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda, Zarządzenie Nr OK.6.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola oraz do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Reda, Zarządzenie Nr OK.6.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, kandydata zamieszkałego w tym obwodzie, Zarządzenie Nr OK.3.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.

I.Etapy postępowania rekrutacyjnego

 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, zamieszkałe w obwodzie szkoły, 7-letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym oraz 6-letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeśli dziecko w roku szkolnym 2017/18 korzystało z wychowania przedszkolnego albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Zgłoszenia do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły zobowiązani są dokonać w sekretariacie szkoły rodzice lub prawni opiekunowie dziecka na formularzu Zgłoszenia określonym w załączniku nr 1 wraz z wymaganym do zgłoszenia oświadczeniem za okazaniem własnego dowodu osobistego oraz aktu urodzenia dziecka. Obwód Szkoły Podstawowej nr 5 obejmuje następujące ulice Miasta Redy: Aleja Lipowa od nr 24 B1 do końca w kierunku północnym, Biwakowa, Błękitna, Dębowe Zacisze, Długa, Drużynowa, Gawędy, Graniczna, Górna, Harcerska, Korzenna, Kościelna, Letnia, Miła, Miodowa, Podleśna, Obozowa, Okrężna, Pogodna,Prosta, Radosna, Rajdowa, Rekowska, Ks. Tadeusza Semmerlinga, Skautów, Sosnowa, Tęczowa, Wczasowa, Wesoła, Wodniaków, Zacisze, Zuchów.
 3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 4. Dla dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej na formularzu określonym w załączniku nr 3 wraz przedłożeniem wymaganych do wniosku załączników za okazaniem własnego dowodu osobistego oraz aktu urodzenia dziecka.
 5. Jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie.
 6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie.
 7. Komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę następujące kryteria:
  • Kandydat, którego rodzeństwo kształci się w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek – 10 punktów;
  • Kandydat, który w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek – 9 punktów;
  • Kandydat objęty kształceniem specjalnym – 5 punktów;
  • Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców / opiekunów prawnych kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 5 punktów;
  • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 3 punkty;
  • Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 3 punkty.

II.Rozpatrywanie wniosków w pracach komisji rekrutacyjnej

 1. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły.
 2. W terminie do 7 dni od opublikowania listy dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej, rodzice dzieci mają obowiązek potwierdzenia wyboru miejsca realizowania obowiązku szkolnego. Potwierdzenia należy dokonać pisemnie. Brak potwierdzenia oznacza rezygnację z miejsca w szkole.
 3. Komisja sporządza listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani, potwierdzili wybór szkoły w wymaganym terminie oraz złożyli wymagane z wnioskiem dokumenty.
 4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów, iloma wolnymi miejscami dysponuje szkoła, zachowując kolejność stosowania kryteriów określonych w punkcie I.7 niniejszego regulaminu i wagę ustalonych punktów za spełnianie ich.
 5. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły.
 6. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w pkt. II.5 określony jest w formie adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

III. Terminy postępowania rekrutacyjnego

 1. od 8 do 23 marca – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 2. od 26 do 28 marca – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
 3. 4 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości prze komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 4. od 5 do 11 kwietnia – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
 5. 13 kwietnia podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej.

IV.Terminy postępowania uzupełniającego:

 1. od 16 do 19 kwietnia – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 2. od 23 do 24 kwietnia – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
 3. 25 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości prze komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 4. od 26 do 30 kwietnia – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
 5. 31 sierpnia podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej z uwzględnieniem dzieci spoza obwodu szkolnego oraz Gminy Miasto Reda.

V.Warunki i dokumenty potwierdzające spełnianie ustalonych kryteriów

 1. Zgodnie z Uchwałą nr XXVII/292/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1 są:
  • w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 1 – oświadczenie rodzica o kształceniu się rodzeństwa kandydata w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek,
  • w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 2 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek,
  • w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 3 – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub poradni specjalistycznej,
  • w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 4 – zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia – aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  • w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 5 – oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  • w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 6 – oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata.

ZAŁĄCZNIKI do pobrania:

 1. Zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły
 2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydata
 3. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły
 4. Oświadczenie o kształceniu się rodzeństwa kandydata w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek
 5. Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek
 6. Oświadczenie o rodzinie wielodzietnej
 7. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.