REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148),  Rozporządzenie MEN z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), Uchwała nr XXVII/292/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda, Zarządzenie Nr OK.6.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola oraz do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Reda, Zarządzenie Nr OK.6.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, kandydata zamieszkałego w tym obwodzie, Zarządzenie Nr OK.3.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.

Informacje ogólne

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 jest prowadzone w terminach określonych w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Redy nr OK.3.2020 z dnia 30 stycznia 2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Zasady przyjęć

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 1. Do klasy I szkoły podstawowej kandydaci, zamieszkali w obwodzie szkoły, przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Obwód Szkoły Podstawowej nr 5 obejmuje następujące ulice Miasta Redy: Aleja Lipowa od nr 24 B1 do końca w kierunku północnym, Biwakowa, Błękitna, Dębowe Zacisze, Długa, Drużynowa, Gawędy, Graniczna, Górna, Handlowa, Harcerska, Kolejowa, Korzenna, Kościelna, Letnia, Miła, Miodowa, Podleśna, Obozowa, Okrężna, Pogodna, Prosta, Radosna, Rajdowa, Rekowska, Ks. Tadeusza Semmerlinga, Skautów, Sosnowa, Tęczowa, Wczasowa, Wesoła, Wodniaków, Zacisze, Zuchów.
 2. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Uwaga:

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców/prawnych opiekunów albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.)

 1. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzic/prawny opiekun może starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.
 2. Dziecko, któremu Burmistrz Miasta Redy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodzica/prawnego opiekuna, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

Załączniki do pobrania dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły: 

Wzór zgłoszenia

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów kandydata i kandydata

Kandydaci spoza obwodu danej szkoły

 1. Kandydaci do klasy I szkoły podstawowej, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, jeżeli szkoła ta nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata. We wniosku należy wskazać kolejność wybranych szkół od najbardziej do najmniej preferowanych. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzic/prawny opiekun składa wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. Umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone w § 1 Uchwały nr XXVII/292/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 22 lutego 2017 r.
 4. Do wniosku rodzic/prawny opiekun dołącza określone w ww. uchwale, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.
 5. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)
 6. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 7. W przypadku nieprzedłożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 8. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
 9. Rodzic/prawny opiekun kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia w szkole potwierdza wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 10. Komisja rekrutacyjna:  a. przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzic/prawny opiekun potwierdził wolę zapisu, b. podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
 11. Rodzic/prawny opiekun kandydata, który nie został przyjęty do szkoły podstawowej, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica/prawnego opiekuna z wnioskiem.
 12. Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Załączniki do pobrania dla kandydatów spoza obwodu szkoły:  

Wzór wniosku

Kryteria rekrutacji oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:

Oświadczenie o kształceniu się rodzeństwa kandydata w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek

Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata