Język Kaszubski w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie

    

Już tradycyjnie w Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie zorganizowana jest dla wszystkich chętnych uczniów nauka języka regionalnego – języka kaszubskiego w dwóch grupach międzyklasowych. Podczas zajęć lekcyjnych w wymiarze trzech godzin tygodniowo, które w klasach młodszych odbywają się we wtorki w godzinach od 11.10 do 11.55 i w piątki od 11.10 do 13.00, w klasach starszych w środy od 14.05 do 15.45 i w piątki od 14.05  do 14.50. uczniowie poznają swój język regionalny. Zajęcia prowadzone są w naszej szkole z wykorzystaniem licznych eksponatów regionalnych, a także z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, tablicy lub monitora interaktywnego. Podczas lekcji uczniowie prócz nauki języka regionalnego poznają regionalne zwyczaje, osoby zasłużone dla krzewienia kultury i języka kaszubskiego, śpiewają pieśni regionalne, poznają kaszubskie instrumenty muzyczne, poznają tańce, stroje i hafty kaszubskie, słuchają opowiadań i baśni kaszubskich. Zajęcia te dla uczniów są bezpłatne, finansowane są z subwencji oświatowej, dzięki czemu nauka nie odbywa się tylko w szkolnej sali regionalnej, ale także w formie atrakcyjnych wycieczek, lekcji terenowych, warsztatów i spotkań z zasłużonymi dla regionu osobami.

      
Zajęcia języka kaszubskiego i kultury i historii Kaszub prowadzi nauczyciel języka kaszubskiego mgr Marek Czarnowski. Wymagania edukacyjne określono w oparciu o Program nauczania języka kaszubskiego z elementami wiedzy o Kaszubach „Z kaszëbsczim w szkòle” autorstwa T.Czerwińskiej, A.Pająk, L.Sorn z roku 2007 oraz o nową podstawę programową.

Podczas zajęć realizowane są następujące cele edukacyjne: wzbogacanie wiedzy ucznia o człowieku, życiu i świecie w oparciu o kontakty z otaczającą rzeczywistością, kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania w języku kaszubskim, w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych, poznawanie regionu kaszubskiego, jego historii, przyrody, tradycji i kultury, dążenie do uczestniczenia w kulturze kaszubskiej i budzenie szacunku do niej, rozbudzanie motywacji czytania dzieł literackich i tekstów w języku kaszubskim oraz rozwijanie umiejętności ich odbioru, rozpoznawanie charakterystycznych cech odrębności tradycji i kultury kaszubskiej.

    

Realizowane są następujące zadania: doskonalenie umiejętności mówienia, słuchania, czytania i pisania oraz odbioru tekstów w języku kaszubskim, tworzenie sytuacji, w których będzie możliwe stosowanie języka kaszubskiego, motywowanie do poznawania literatury kaszubskiej, tworzenie warunków do uczestniczenia w życiu środowiska i kulturze regionu, rozwijanie w uczniach postaw ciekawości, otwartości i poszanowania innych kultur.

       

W ramach nauki języka kaszubskiego uczniowie uczestniczyli w następujących wyjazdach i uroczystościach, o których informowaliśmy w następujących wpisach: