Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Tematyka IV-VIII I-III
1 Wybór rady rodziców, organizacja roku szkolnego, zapoznanie z przedmiotowymi systemami oceniania oraz wymaganiami na poszczególne oceny. 7-11.09.2020 7-11.09.2020
2 Informacja o bieżących postępach w nauce i zachowaniu – konsultacje (on-line, telefonicznie, e-dziennik). 28.10.2020 28.10.2020
3 Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych, informacje o bieżących postępach w nauce i zachowaniu, sprawy klasowe. 14-18.12.2020 14-18.12.2020
4 Podanie rodzicom ocen śródrocznych – konsultacje (on-line, telefonicznie, e-dziennik). 28.01.2021 28.01.2021
5 Informacja o bieżących postępach w nauce i zachowaniu – konsultacje (on-line, telefonicznie, e-dziennik). 16.03.2021 16.03.2021
6 Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych, informacje o bieżących postępach w nauce i zachowaniu, sprawy klasowe 10-14.05.2021 10-14.05.2021

Terminy zebrań z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego w zakładce Zerówka.