Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

Lp. Tematyka I – III IV – VIII
1 Wybór rady rodziców, organizacja roku szkolnego.

(spotkanie w klasach g. 17:00)

13. 09. 2023r 14. 09. 2023r
2. Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych, bieżących postępach, sprawach klasowych.

(spotkanie w klasach g. 17:00)

13. 12. 2023r. 14. 12. 2023r.
3. Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych,  informacje o bieżących postępach w nauce i zachowaniu, sprawy klasowe.

(spotkanie w klasach g. 17:00)

08. 05. 2024r. 09. 05. 2024r.

 

Terminy zebrań z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego w zakładce oddziały przedszkolne.