Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

Lp. Tematyka IV-VIII I-III
1 Wybór rady rodziców, organizacja roku szkolnego

(spotkanie w klasach g. 17:00).

14. 09. 2022r 13. 09. 2022r
2. Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych, bieżących postępach, sprawach klasowych

(konsultacje g. 17:00 – 19:00).

08. 12. 2022r. 07. 12. 2022r.
3. Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych,  informacje o bieżących postępach w nauce i zachowaniu, sprawy klasowe

(konsultacje g. 17:00 – 19:00; klasa VIII zebranie w klasie g. 17:00)

10. 05. 2023 r. 11. 05. 2023 r.

 

Terminy zebrań z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego w zakładce oddziały przedszkolne.