UWAGA, UCZNIOWIE I RODZICE! WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

UWAGA, UCZNIOWIE I RODZICE !

NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ

 W III OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE CZYTELNICZYM

WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW!

ZACHĘCAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY RODZICÓW I UCZNIÓW.

Szkolnym koordynatorem konkursu jest pani Renata Mejer.

 

REGULAMIN  III Ogólnopolskiego Konkursu  Wielka Liga Czytelników

I

Informacje ogólne

1. Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy skierowany do uczniów

klas 1 – 6 szkół podstawowych.

2. Udział w konkursie „Wielka Liga Czytelników” jest bezpłatny.

3. Strona internetowa konkursu: www.Wielka-Liga.pl

4. Konkurs jest organizowany na dwóch poziomach: kl. 1-3 i 4-6.

5. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych

i równocześnie:

 promowanie czytelnictwa i kreowanie mody na czytelnictwo,

 kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy,

 rozbudzanie umiejętności poszukiwań literackich i zainteresowania literaturą

 promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi,

 promowanie twórczości dziecięcej,

 rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania

informacji, kojarzenia faktów, zdolności językowych.

6. Głównym organizatorem konkursu „Wielka Liga Czytelników” jest Stowarzyszenie „Wielka Liga” oraz

Szkoła Podstawowa nr 1 w Katowicach.

7. Współorganizatorami konkursu są:

 Miasto Katowice

 Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

 Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 Regionalny Instytut Kultury w Katowicach,

 Doradca metodyczny do spraw bibliotek szkolnych w Katowicach,

8. Skrócona nazwa konkursu używana w regulaminie to WLC.

II

Przebieg konkursu

9. Konkurs przebiega w trzech etapach:

 pierwszy – powiatowy (szkolno-biblioteczny) – indywidualne zdobywanie sprawności

czytelniczych i test kwalifikacyjny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych,

 drugi – półfinały wojewódzkie – drużynowy test,

 trzeci – finał ogólnopolski (drużynowe potyczki literackie).

10. Etap pierwszy konkursu rozpoczyna się 17 października 2016 r. i trwa do 10 marca 2017 r.

a) Celem pierwszego etapu jest wyłonienie po trzech półfinalistów w obu kategoriach klasowych.

b) Uczestnicy pierwszego etapu zdobywają zaliczenia/sprawności poprzez czytanie

proponowanych przez Organizatorów książek i rozwiązywanie przygotowanych do nich testów

(lista książek jest dostępna na stronie internetowej konkursu www.wielka-liga.pl).

c) Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania

interdyscyplinarne.

d) Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci wraz z rodzicami/opiekunami przy

rozwiązywaniu testów. Rodzice uczniów kl. 2-6 nie powinni wypełniać testu, a jedynie

wspierać dzieci, pomagać, pełnić rolę doradczą, nakierowywać je na właściwy tok myślenia,

czy odpowiednie źródło informacji.

e) Każdy formularz WLC dotyczy jednej książki. Za każdy formularz można uzyskać

maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu należy zdobyć minimum 80 punktów.

Za zaliczenie testu uczniowie otrzymują sprawność.

2

f) Uczestnicy konkursu po formularze WLC zgłaszają się do koordynatora pierwszego etapu

konkursu w szkole lub do filii biblioteki publicznej.

g) Za każdy formularz uczestnicy konkursu mogą otrzymać sprawność tylko raz.

h) Ocenie podlegają jedynie testy zawierające następujące dane uczestnika: imię i nazwisko,

klasa, szkoła.

i) Uczniowie mogą oddawać formularze do 10 lutego 2017 r.

j) Koordynator etapu szkolno-bibliotecznego może przyznać uczniowi sprawności za zajęcie

I, II lub III miejsca w innym konkursie czytelniczym, który realizuje dana placówka.

Maksymalnie można przyznać w ten sposób sprawności za dwa konkursy – po jednej

sprawności za każdy konkurs.

k) Uczestnicy konkursu, którzy zdobędą 10 sprawności mogą wziąć udział

w szkolnym/bibliotecznym teście kwalifikacyjnym do półfinału.

i. Test kwalifikacyjny odbywa się w miejscu przeprowadzenia pierwszego etapu

(szkoła/biblioteka publiczna) bez udziału rodziców i bez tekstu konkursowej lektury.

ii. Organizator przygotuje po 3 testy eliminacyjne – do trzech różnych książek, z obu

kategorii klasowych. Koordynator etapu pierwszego wybierze spośród nich po jednym

teście lub opracuje własny test kwalifikacyjny do wybranej przez siebie książki.

iii. Termin testu kwalifikacyjnego ustala koordynator etapu pierwszego danej placówki.

Test musi być zorganizowany między 13 lutego a 10 marca 2017 r.

iv. Po troje zawodników na obydwu poziomach (kl. 1-3 i 4-6) z każdej zgłoszonej

placówki (szkoły/biblioteki publicznej), którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście

kwalifikacyjnym przechodzi do wojewódzkiego półfinału. Biblioteki publiczne mogą

zgłosić półfinalistów ze wszystkich swoich filii. W przypadku trudności w wyłonieniu

półfinalistów na skutek równej liczby punktów, koordynator etapu pierwszego

przeprowadza dogrywkę (ustną lub pisemną).

v. Uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu (półfinału) należy zgłosić

koordynatorowi województwa do 20 marca 2017 r.

vi. Koordynator szkolny otrzyma graficzną wersję projektu dyplomu dla uczestników

pierwszego etapu, którzy zdobyli 10 sprawności i uczestniczyli w teście

kwalifikacyjnym.

11. Półfinały zostaną rozegrane jednocześnie we wszystkich województwach, w których zgłoszone zostaną

placówki do konkursu. Miejsca odbywania się półfinałów w poszczególnych województwach będą

umieszczone na stronie internetowej konkursu. Termin półfinału: 21 kwietnia 2017 r.

a) W razie choroby lub innej przyczyny absencji zawodnika, który zakwalifikował się do

półfinału, może zastąpić go zawodnik z kolejnego miejsca z danej placówki. Fakt ten należy

zgłosić na adres: info@wielkaliga.pl najpóźniej do godz. 12.00, 19 kwietnia 2017 r.

b) W szczególnych przypadkach możliwe jest napisanie testu półfinałowego poza placówką,

w której odbywa się półfinał dla danej placówki. W takim przypadku, na prośbę koordynatora

etapu pierwszego skierowaną na adres info@wielkaliga.pl nie później niż do 26 marca 2017 r.,

Stowarzyszenie podejmuje starania o przeprowadzenie dla tych uczestników testu

półfinałowego w placówce półfinałowej znajdującej się w pobliżu miejsca przebywania

uczestników. Termin testu pozostaje bez zmian.

c) Wyniki testu zostaną sklasyfikowane, ze względu na zasięg terytorialny, w trzech wariantach:

i. Wyniki ogólnopolskie

ii. Wyniki wojewódzkie

iii. Wyniki powiatowe

d) Do finału awansuje po 15 drużyn z całej Polski, które w półfinale uzyskają 15 najlepszych

wyników z testu półfinałowego na obydwu poziomach (kl. 1-3 i 4-6). W przypadku remisu –

tzn. uzyskania 15 najlepszych wyników przez większą liczbę drużyn, nie będzie dogrywki –

wszystkie one awansują do finału; np. jeśli 15 najlepszych wyników będzie to: 100, 100, 99,

98, 98, 97, 97, 97, 96, 96, 96, 95, 94, 94, 93 i jeśli w tym przypadku jeszcze jedna lub więcej

drużyn uzyska 93 punkty, to też awansują do finału.

e) Dla każdego uczestnika półfinału przewidziano dyplom.

3

12. W turnieju finałowym mogą wystąpić tylko te osoby, które brały udział w półfinale. Na tym etapie

nie ma już żadnych zmian w stosunku do składu półfinałowego. Jeżeli nastąpi absencja jednego

z zawodników, drużyna wystąpi w turnieju finałowym w pomniejszonym składzie.

a) Finał WLC przeprowadzony zostanie 27 maja 2017 r. (w sobotę) w Katowicach. Uczestnicy

finału proszeni są o przybycie na turniej wraz z rodzicami/opiekunami, osobami które będą

wspierać ich dopingując. Finał będzie miał formę drużynowych potyczek literackich. Odbędzie

się w ramach VI Wielkiej Zabawy Rodzinnej, podczas której przewidziano liczne atrakcje,

m.in.: korowód postaci z książek, zabawa „Rodzina na medal”, spotkania autorskie, kiermasz

książek.

13. Dojazd uczestników na półfinał i finał odbywa się pod opieką rodziców/opiekunów prawnych lub

upoważnionej przez nich osoby – np. nauczyciela, pracownika biblioteki.

14. Dojazd na półfinał i finał odbywa się na koszt uczestników.

15. Decyzje komisji konkursowej dotyczące wyników półfinału i finału są nieodwołalne.

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wglądu w formularze konkursowe etapu szkolnego.

III

Zgłoszenia do konkursu

17. Do realizacji konkursu mogą zgłaszać się szkoły podstawowe i biblioteki publiczne z całej Polski.

Biblioteki publiczne mogą zgłosić do konkursu dowolną liczbę swoich filii. Placówki te zgłaszają do

konkursu swoich koordynatorów.

18. Każda placówka wybiera z listy książek (dostępnej na stronie konkursu) od 12 do 20 pozycji

konkursowych z każdej kategorii klasowej. Placówki deklarujące chęć uczestnictwa w konkursie

otrzymują od organizatorów elektroniczną wersję testów wraz z kluczami odpowiedzi do wybranych

przez siebie książek.

19. Zgłoszenia przyjmujemy do 7 stycznia 2017 r. poprzez formularz dostępny na stronie www.WielkaLiga.pl.

20. Każda zarejestrowana placówka otrzymuje dostęp do swojego konta, na którym będą dostępne

elektroniczne wersje formularzy i ewentualnie innych przydatnych materiałów. Poprzez platformę

koordynatorzy będą wprowadzać wyniki uczestników ze swojej placówki. Obowiązkiem koordynatorów

etapu pierwszego jest systematyczne uzupełnianie punktacji uczniów na swoim koncie internetowym

Wielkiej Ligi Czytelników.

IV

Postanowienia końcowe

21. Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie, które obowiązują od momentu umieszczenia

ich na stronie www.Wielka-Liga.pl

22. W razie pytań związanych z realizacją konkursu należy zgłaszać się w pierwszej kolejności do

Koordynatora Powiatowego (o ile funkcjonuje na danym terenie), a następnie Koordynatora

Wojewódzkiego. Lista Koordynatorów wraz z danymi kontaktowymi będzie dostępna na stronie

Konkursu.

23. Do regulaminu dołączono następujące załączniki:

a) Zał. 1 Kalendarz Wielkiej Ligi Czytelników – najważniejsze daty związane z realizacją

konkursu.

b) Zał. 2 Lista adresów e-mail dla poszczególnych województw.

24. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez koordynatorów pierwszego

etapu i uczestników konkursu Wielka Liga Czytelników na gromadzenie i przetwarzanie danych

osobowych do celów realizacji i podsumowania konkursu, w tym przeprowadzenie półfinału i finału.

Ponadto uczestnicy wyrażają zgodę do umieszczenia na stronie i profilu internetowym Wielkiej Ligi

Czytelników w celach dokumentacyjno-promocyjnych następujących danych: imię, inicjał nazwiska,

klasa, szkoła; zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016

poz. 922). Administratorem otrzymanych danych jest Stowarzyszenie „Wielka Liga”, z siedzibą w

Katowicach, ul. Klimczoka 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich

poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w projekcie.

4

Wielka Liga Czytelników

2016/2017

Regulamin

Zał. 1

Kalendarz

Pierwszy etap – szkolny

 czas trwania:

o 17 października 2016 r. – 10 lutego 2017 r. – zdobywanie sprawności

o 13 lutego 2016 r. – 10 marca 2017 r. – test kwalifikacyjny (dokładny termin ustala

koordynator etapu pierwszego w danej placówce),

 termin zgłoszenia szkoły/biblioteki do pierwszego etapu: do 7 stycznia 2017 r.,

 zgłoszenia uczestników do drugiego etapu (półfinału) należy zgłosić koordynatorowi województwa:

do 17 marca 2017 r.

Drugi etap – półfinał

 termin zgłoszenia uczestników do drugiego etapu: do 20 marca 2017 r.,

 termin ewentualnego zgłoszenia zmiany uczestnika konkursu: do godz. 12.00, 19 kwietnia 2017 r.,

 termin półfinału: 21 kwietnia (piątek) 2017 r.,

 miejsce półfinału będzie podane na stronie internetowej konkursu.

Trzeci etap – finał

 uczestnicy – po 15. najlepszych drużyn półfinałowych z całej Polski z kategorii kl. 1-3 i 4-6,

 przyjmowanie zgłoszeń do udziału w finale – potwierdzenie obecności – do 7 maja,

 termin finału: 27 maja 2017 r.,

 miejsce finału: Katowice

 

 

5

Wielka Liga Czytelników

2016/2017

Regulamin

Zał. 2

Adresy e-mail dla poszczególnych

województw

slaskie@wielka-liga.pl

dolnoslaskie@wielka-liga.pl

kujawsko-pomorskie@wielka-liga.pl

lubelskie@wielka-liga.pl

lubuskie@wielka-liga.pl

lodzkie@wielka-liga.pl

malopolskie@wielka-liga.pl

mazowieckie@wielka-liga.pl

opolskie@wielka-liga.pl

podkarpackie@wielka-liga.pl

podlaskie@wielka-liga.pl

pomorskie@wielka-liga.pl

swietokrzyskie@wielka-liga.pl

warminsko-mazurskie@wielka-liga.pl

wielkopolskie@wielka-liga.pl

zachodniopomorskie@wielka-liga.p

Może i to Cię zainteresuje...

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.